آخرین اخبار

قابل توجه روسای کانون های استانی جهت تشکیل کمیته های اجرایی و تخصصی کانون کشوری

خواهشمند است فرم پیوست را تا تاریخ 12 اردیبهشت 1397 به دفتر کانون کشوری ارسال نمایند.

 

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (104-2.pdf)فرم معرفی نمایندگان[ ]77 kB
دانلود این فایل (104.pdf)نامه رسمی ریاست محترم کانون [نامه رسمی ریاست محترم کانون به روسای کانون های استانی]339 kB

 

گزارش جلسه دیداراعضای هیات مدیره کانون کشوری با ریاست سازمان در ابتدای جلسه دکتر جلسه دکتر لیراوی ریاست کانون کشوری ضمن ارائه گزارشی ازروند برگزاری انتخابات کانون اعضای هیات مدیره رامعرفی کردند در ادامه دکتر لیراوی ضمن انتقاد از برخی اعمال سلیقه ها در اجرای مصوبات هیات نظارت مرکزی و عدم هماهنگی و همراهی برخی از مدیران ستادی و استانی با منویات ریاست سازمان و برنامه های کلان و برخی دخالت های بی مورد خواست تا من بعد بجای شعار تعامل شاهد تعامل به معنای واقعی بین دوبال آموزش مهارت سازمان (ادارات کل مراکز)
و آموزشگاه ها باشیم و اکنون که جامعه و نظام به اهمیت مهارت آموزی پی برده اند در تقویت جایگاه جامعه مهارت آموزی تلاش مشترک کنیم.
در ادامه این دیدار آقای حاتم زاده معاون آموزش سازمان ضمن تبریک انتخاب اعضای کانون کشوری گفتند باید دیدگاه مجموعه نسبت به بازار مهارت تغییر پیدا کند
وی افزود تا به حال تمام بخش خصوصی به این بوده که فقط گره های ایجاد شده توسط سازمان و مجموعه دولتی باز شود
آقای حاتم راده ادامه داد :رویکرد جدید ما این است که نقش جدید و بیشتری باید به کانون واگذار شود
معاون آموزش سازمان افزود  در حوزه ایران مهارت باید توجیهی خاص کرد و در کنار این طرح و طرح های مشابه باید به جای خالی آموزشگاه ها در بخش آموزش صنایع توجه ویژه کنیم
در ادامه این دکتر پاک سرشت معاون وزیر و  ریاست سازمان سخنانی ایراد نمودند
ایشان در ابتدا ضمن تبریک انتخاب هیات مدیره پنجم کانون کشوری و آرزوی توفیق و ارتقای جایگاه آموزشگاه ها در حوزه کهارت آموزی کشور خواستار سطح ارتباط بین سازمان و کانون شدند دکتر پاک سرشت گفت رفتار تشکلی در کشور ضعیف است،لذا باید مشارکت حداکثری را در تشکل ها ایجاد کرد،ایشان افزود:کم هیچ فاصله ای بین بخش دولتی و خصوصی نمی بینم اما مشکل مشترک ما این است که جامعه کمتر اهمیت مهارت را درک کرده است
و درحالی که آموزش های رسمی نتوانسته است مشکل جامعه را حل کند تازه جامعه به این موضوع پی برده است، کار آموزش را یک فعالیت اقتصادی دانست

ایشان افزود:
تمام مسائل مهارتی بیت سازمان و آموزشگاه ها مشترک هستند و باید کار مشترک کرد و در همین راستا باید کیفیت آموزش مهارتی را بالا برد تا در رقابت بازار باقی بمانیم و مانند کشورهای موفق و پیشرفته آموزش را هدفمند ارائه نمایم
دکتر پاک سرشت در پایان گفتند انتظار دارم سطح تصمیم گیری ها در هیات نظارت بالا رود و جایگاه این هیات را بعنوان محل تصمیم گیری مشترک بخش دولتی و خصوصی بسیار پر اهمیت و رفیع میدانم.
 

 

 

 

 

 

 


کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

جناب آقای دکتر اسلام پناه

ریاست محترم کانون استان کهکیلویه وبویراحمد

درگذشت سیدجلیل القدر وخادم اهل بیت پدر گرامیتان را محضر حضرتعالی وخاندان محترم تسلیت عرض نموده برای آن عزیز تازه سفرکرده رحمت واسعه وحضور درجوارجدکریمه اش وبرای بازماندگان واهل مصاب صبروشکیبایی توام باسلامتی ازدرگاه خدای تبارک وتعالی مسئلت می نماییم.

روابط عمومی کانون کشوری

ازبهمن ماه سال 1394 همراه با تغییر هیات رئیسه ڪانون ڪشورے رویڪرد مدیریت ڪانون نیزتغییرپیداڪرد ،وشعارنان وعزت براے آموزشگاه ها شعاراصلے ومحوربرنامه ریزے هیات رئیسه قرارگرفت .وهیات رئیسه تمام تلاش خودرامعطوف تحقق این شعارنمود.

هیاترئیسه ڪانون ڪه طے این مدت شاهد عدم ثبات رویه رفتارے ازسوے برخے ساقط شدگان ازقدرت درهیات مدیره بودوبه ڪرات ملاحظه شد هرواڪنش آنها متناسب بامنافع ویا احساس خطرازسوے آنان برنامه ریزے واجراشد .گاهمنافع آنها طلب میڪرد دست ازتخریب وتوهین برداشته وشعارهمراهے سرمیدادند ،درست مثل زمان مجمع عمومے گذشته ڪه به شهادت نوشته هاے خودشان درفضاے مجازے وبمنظور انحراف هیات رئیسه وبازرسان ازانجام رسالت ووظیفه قانونے خود حتے برخے پیامها را درحمایت وهمراهے وتحسین هیات رئیسه ڪانون منتشرڪردند وحتے دراستانهاے خود به گرمے ازرئیس وهمراهانش استقبال ڪردند وهرگاه احساس خطرڪرده ،شرایط رابامنافع خود درتعارض میدیدندودرمقام پاسخگویے قرارمیگرفتند   شروع به خطابه پردازے وڪوس اناالحق سردادن ڪردند ،چه مستقیم وچه ازلسان وقلم برخے خودباختگان سرسپرده ڪه باتغییرات مدیریتے درڪانون منافعشان ازدست رفته یادرخطرازدست رفتن بود وازطرفے تحریم هاے پے درپے جلسات هیات مدیره براے عدم رسیدن به حدنصاب جهت اتخاذتصمیمات توسط این افراد وانواع ڪارشڪنے ها در روندتصمیم گیرے واموراجرایے ڪانون ڪشورے ونهایتا ترس ازاینڪه اگرروال واگذارے امورآموزشگاههاتوسط هیات رئیسه به استانها ادامه پیداڪندتاڪلیه اموربه استانها محول شود وڪانون هاے استانے و انجمن هاے شهرستانها از ریز مسائل آگاهے پیداڪنند این خطروجود دارد ڪه حتے اگربرفرض محال زمانے این حضرات خلع قدرت شده مجددا به قدرت برگردند دیگرنمے توانند مثل گذشته قدرت رابراے خودشان قبضه وهمه چیزرا به ڪانون ڪشورے منحصرنموده بازهم درهاے بسته را براے مطامع پلید وڪثیف خود باب نمایند.لذاهیات رئیسه ڪانون تصمیم گرفت تا باچندهدف سفرهاے استانے را به انجام برساند .

1- تڪریم آموزشگاههاے سراسرڪشور ومیسرنمودن انجام ملاقات آنهابا نمایندگان ملے خودبدون تحمل رنج سفربه مرڪز

2-  استماع مشڪلات آموزشگاهها بدون واسطه وارتباط مستقیم با آنها

3-  تشڪیل جلسات مشترڪ بابخش دولتے ورفع تنگناهاے ارتباطے بین ادارات ڪل وڪانون ها وانجمن ها

4-  استماع ،پیگیرے روفع احتمالے مشڪلات درون تشڪیلاتے دراستانها

5-  برخورد بامداخلات واعمال نفوذهاے بخش دولتے درتصمیمات ڪانون ها خصوصا درحوزه هیات هاے نظارت استانے

6-  ملاقات با مقامات استانے وشهرستانے موثر برامورآموزشگاه ها

7-  گزارش عملڪرد وارائه  برنامه هاے ڪانون ڪشورے

8-  شفاف سازے نسبت به مسائل درونے هیات مدیره ڪانون ڪشورے

9-  آشناشدن با استعدادهاے شهرستانها وبرنامه ریزے دربهره مندے ازتوانایے هاے آنها درامورڪانون ڪشورے

لذا ازفروردین 95 ڪه این سفرها شروع شده تا زمان ارائه این گزارش قریب به 27استان ڪشور طے 35سفرڪارے وقریب به 50 جلسه ونشست مشترڪ توسط هیات رئیسه ڪانون مورد بازدید قرارگرفته است ڪه درنتیجه این سفره ها دستاوردهاے بسیارمهمے حادث گردیده است ازجمله حل اختلاف بین برخے اعضاے هیات مدیره هاے ڪانون هاے استانے ،حل اختلاف برخے ادارات ڪل باڪانون ها ،پایان دادن به برخے اعمال نفوذهاے بخش دولتے دربرخے استانها ،شناسایے حدود 70نفرڪارشناس خبره ازسراسرڪشورڪه باوجود درهاے بسته دوران ریاست شیفتگان قدرت همواره گمنام مانده بودندواستفاده ازهمه آنها درتصمیم سازے ها وتصمیم گیرے هاوانجام امورجارے ڪانون ڪشورے خصوصا درطرح بازنگرے واصلاح دستورالعمل اجرایے آیین نامه نحوه اداره امورآموزشگاه هاے آزاد وشیوه نامه رتبه بندے وموضوع بسیارمهم بیمه موسسان وشناسایے چالشهاومبتلات آموزشگاه ها وارائه راهڪارهاے مناسب جهت مرتفع شدن آنها وحرڪت منظم بسوے حذف بروڪراسے ڪشنده گذشته وبارورشدن امیدبه ادامه فعالیت آموزشگاهها

 آنچه دراین سفرها علاوه برمواردفوق الاشاره بسیارنمود داشته ،استقبال گرم همڪاران ازهیات رئیسه ڪانون دراستانهابوده است ڪه بسیارقابل تقدیرمیباشد ومهمتراینڪه اڪنون درمیان انجمن ها وڪانون هاے استانے برخلاف گذشته ابهامے نسبت به مسائل ڪانون وجود ندارد وبرخلاف برخے دروغ پردازے هاے افرادے خاص همه همڪاران درسراسرڪشورازاقدامات خادمان خود درڪانون ڪشورے اطلاع دارند وبابزرگوارے تمام درحوزه هاے انتخابیه خودهرگونه اقدام لازم درتڪمیل اقدامات ڪانون ڪشورے را انجام میدهند وآنهم بدوراز هیاهو وجوسازے وشعارپردازے هاے معمول گذشته ڪه اتفاقا نتیجه اے جز انحراف اذهان همڪاران ازبلاهایے ڪه برسرآنها مے آمد وبرخے ها بانام آنها براے خود رانت هاے آنچنانے ایجاده ڪرده بودند وهر روز شاهدبسته شدن آموزشگاهها بودیم ،بطوریڪه علیرغم صدور بے رویه

 پروانه تاسیس توسط سازمان درگذشته تعداد آمو

زشگاهها همواره رو به ڪاهش بود بطوریڪه طبق آمار اعلام شده طے 4سال حداقل 5000 آموزشگاه تعطیل شده است .طے این مدت درتڪمیل جلسات رسمے ڪانون با ڪمیسیون هاے مجلس با بیش از80 نماینده مجلس ملاقات صورت گرفته است ڪه برخے توسط همڪاران ڪانون ها وانجمن هاو برخے دیدارها طے سفرهاے استانے هیات رئیسه ڪانون ودرڪنارملاقات باسایرمسئولان استانے ازجمله استانداران ،شهرداران ،مدیران ڪل آموزش وپرورش ونمایندگان ولے فقیه دراستانها انجام شده است .

بااینحال برخے ها ازانجام سفرهاے استانے ناراحت وبرافروخته هستند ؟چرا؟

پاسخ روشن است ڪسانیڪه صرفا بدنبال حڪومت ڪردن ومنافع ومطامع خودهستند،بهترین راه حصول هدف شیطانے خودرانادانے وجهل جامعه هدف مے دانند ،پس بسیارپرواضح است این افراد ازآگاه شدن همڪاران گرانقدرازتخلفات آشڪار خود هراس دارند ،آنها ازاینڪه ڪانون ها ،انجمن هاوآموزشگاهها ماهیت پلید آنهارابشناسند درهراس هستند ،این افراد ازاینڪه پایگاه پوشالے ڪه دربین همڪاران درست ڪرده بودن درهم پاشیده شود درهراسند ،آنها ازلوس شدن شعارهاے دهن پرڪن خودطے سالهاے گذشته سخت پریشانند ،آنها ازجداشدن  اجیرشدگانشان ڪه تعدادمعدودے جاه طلب و بے اصالت اهل حرم هستند درهراس هستند ،آنها ازاینڪه براے تخلفات ریزودرشت خود پاسخے مستند ندارند تابه مردم ارائه دهند پریشان هستند،آنها دوست ندارند همڪاران واقعیت هارا بدانند ڪه اگرچنین نبود حداقل یڪ برگ سند درپاسخ به اتهامات خود روڪرده بودند .

امااینان،غافل ازاین هستندڪه دیگرآن دوران دیڪتاتورے ودروغگویے تمام شده و همڪاران بصیروآگاه ما دراقصے نقاط ڪشورعزیزمان گوششان ازچرندیات نوچه هاے بے صفت آنها وادبیات قجرے وپرازدروغشان پرشده وگوش ڪسے به این حرفها وشعارهاے درحدحرف بدهڪارنیست .

غافلهستند ازاینڪه گزارش دقیق بازرس بصیرڪانون دردستان تڪ به تڪ همڪاران وجود دارد وهمه همڪاران بجاے گوش دادن به اراجیف توجیهے این حضرات ڪه حتے یڪ برگ سنددرتوجیه عملڪردشان ارائه نڪرده اندوالبته ندارند ڪه ارائه نمایند ،این گزارش رابا حسابداران خبره وآگاه به امورمالے به مشاوره گذاشته وبرتخلفات آشڪاروغیرقابل ڪتمان آنها ڪاملا آگاه هستند

غافل هستند ازاینڪه اڪنون همه همڪاران خبردارند ڪه قریب 52 میلیون تومانے ڪه درتنخواه گردان مجهول ارائه شده آمده ارتباط مستقیم با ادعاے ناشر شاڪے ازآنها دارد

غافل هستند ازاینڪه دیگرهمه خبردارند درآن زمان پشت درهاے بسته ڪانون چه اتفاقاتے افتاده وبرخے ها ڪه الان همه چیزبرایشان حڪم گوساله سامرے پیداڪرده بخاطر حسرت همان درهاے بسته است

اینان غافل هستند ازاینڪه ترفند اطاله دادرسے هم نخواهدتوانست آنهارا ازباتلاقے ڪه خودساخته اند نجات دهد

آنها غافل هستندڪه همڪاران شریف ما دیگربه سخنان آنهاگوش نمیدهندوفقط مطالبه سند رسمے مینمایند .

غافلازآن هستندڪه همڪاران مادیگر راے خودرانه ازروے احساس ڪه ازروے بصیرت خواهند داد.

وامادرنهایت باید گفت سفرهاے استانے یڪ پیام ڪلیدے و مهم داشته و آن آگاهے وبصیرت همڪاران بوده است.

https://telegram.me/kanonirantvto

نشست هم اندیشی کانون انجمن نصفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای و انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان کردستان برگزار شد.
در ادامه سفر الله کرم لیراوی رئیس کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور به استان کردستان نشست هم اندیشی کانون انجمن نصفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای و انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان کردستان در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای این استان برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان ؛ در ادامه سفر الله کرم لیراوی رئیس کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور به استان کردستان نشست هم اندیشی کانون انجمن نصفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای و انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان کردستان در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای این استان برگزار شد.
در ابتدای این نشست سید جمیل احمدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان با اشاره به فعالیت 125 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در سطح استان اظهار داشت : 5 انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در سطح استان در حال فعالیت می باشند که در آینده ای نزدیک شاهد تشکیل ششمین انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در استان کردستان خواهیم بود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان بیان داشت : سالانه در حدود 1 میلیون و 500 هزار نفر- ساعت آموزش های مهارتی توسط آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان کردستان ارائه می گردد که این میزان فعالیت از دیدگاه این اداره کل مطلوب نیست و امیدواریم با توسعه بخش خصوصی و تلاش بیش از پیش آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان کردستان شاهد رشد چشمگیر و حضور فعالانه آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در سطح استان باشیم.
این مقام مسئول از آمادگی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان در راستای کاهش تعهدات بخش دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی خبر داد و گفت : این امر با تلاش و کوشش و همچنین توسعه آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان کردستان میسر می گردد و با توجه به نگاه ویژه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به بخش خصوصی این اداره کل تمام توان خود را در راستای توسعه و تعامل با بخش خصوصی به کار می گیرد.
سید جمیل احمدی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای ( مدظله العالی) گفت : معظم له در سخنانشان از توسعه متوازن به عنوان راهکار کلیدی کشور در راستای محرومیت زدایی نام بردند و اظهار داشتند : برای اجرایی نمودن توسعه متوازن در سطح کشور لازم است به استان های کم برخورداری مانند استان فرهنگی کردستان توجه ویژه گردد که کلیدی ترین راهکار رسیدن به توسعه متوازن همان توسعه بخش خصوصی است.
این مقام مسئول حضور نماینده بخش خصوصی در جلسات تصمیم گیری اداره کل ، جلوگیری از موازی کار مراکز دولتی با آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای ، انعقاد تفاهم نامه همکاری با بانک توسعه تعاون استان کردستان در راستای اعطای تسهیلات به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای سطح استان و پیگیری و اخذ زمین با کاربری آموزشی برای آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای سطح استان را از اجمله اقدامات این اداره کل در راستای توسعه بخش خصوصی ذکر کرد و گفت : ما به این نکته اعتقاد داریم که بخش دولتی باید حامی ، ناظر و تسهیل گر بخش خصوصی باشد و این راهکار می تواند توسعه استان کردستان و بالطبع آن توسعه بخش خصوصی را نیز در برگیرد.
در ادامه این نشست دکتر لیراوی رئیس کانون انجمن های صنفی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد کشور ضمن ابراز خرسندی از حضور خود در استان فرهنگی کردستان و تشکر از تعاملات ویژه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای این استان با بخش خصوصی و با اشاره به تعامل و همکاری بسیار خوب بین کانون و انجمنهای صنفی استان،رویکرد مدیریت کانون کشوری را مبتنی مشارکتی عنوان نمود و بیان داشت: رویکرد مدیریت کانون کشوری مبتنی بر مشارکتی است که با مشاوره و نظر سنجی دیگر کانون های استانی و حضور مداوم در جمع آنها در استان های مختلف تحقق خواهد یافت .
در پایان جلسه حاضرین به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص مشکلات آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای  و راهکارهای رفع این مشکلات پرداختند .

  جناب آقای دکتر سازگار نژاد  

معاون محترم وزیر ورییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور 

   سلام علیکم    

     احتراماباستحضارعالی میرساندنظربه ضرورت والزام آمورش ارتقا مهارت مربیان  بخش خصوصی به منظورتسریع عملیات ودرراستای چابک سازی بخش دولتی  ،هیات  نظارت  مرکزی  مصوب  نمودکه  دوره های   باهماهنگی وهمکاری  مرکز  تربیت   مربی  توسط  ، آموزشی نیازسنجی شده که لازمه تمدیدابلاغ مربیان می باشد کانونهای استانها اجراگردد.

                            فرم  تایید اعتبار انجمن رو میتوانید از فایل پیوستی دانلود نماید.

 

                                                                                                      

باسلام
روسای محترم کانون های استانی کشور
روسای محترم انجمن ها ی کشور
موسسان وفعالان آموزشگاه های کشور


باسلام
باتوجه به بارنشستن زحمات کانون کشوری دراجرایی شدن تفاهم نامه باتربیت مربی درخصوص برگزاری دوره های ارتقای مهارت ومهیاشدن فضای مناسب حضورکلیه مدیران ومربیان محترم دردوره های ارتقای سطح بصورت رایگان ونهایتاقیمت تمام شده ودریافت بی واسطه گواهینامه معتبر تربیت مربی انتظارداردتا کلیه همکاران  درکل کشور نکات ذیل رابصورت جدی موردتوجه وعنایت قراردهند تاعرصه برتعداد معدودی باقیمانده ازافرادسودجو که باتبلیغات بی اساس دوره هایی برگزار وهمکاران شریف رابه قصد سودجویی به این دوره ها میکشانند بسته وفضای آموزشی عاری ازاین سودجویی ها شود
۱- مدارک دوره هایی که از ابتدای سال ۹۵ توسط تربیت مربی یاکانون کشوری صادره شده معتبربوده وهیچ مدرک وگواهینامه دیگری فاقد اعتبارمیباشد .
۲-صرفا ومطلقادوره ارتقای مهارت ومدرسانی که درسامانه lmsتربیت مربی توسط کانون های استانی درج وبه تاییدکانون کشوری ومرکزتربیت مربی رسیده باشد وتوسط کانون های استانی ویاانجمن های کشور وبصورت رایگان ویامطابق شهریه مصوب هیات نظارت استان مربوطه برگزارمیشود مورد تایید میباشد ومنتج به صدورگواهینامه تربیت مربی خواهد شد
۳-هیچ شخصی اعم ازهمکارآموزشگاهی ویابیرون ازسیستم که بدون دعوت رسمی کانون استان مقصد وکد مدرسی درسامانه lms تربیت مربی باشد حق ثبت نام ازمدیران ومربیان استانی رانداشته واین اقدام تخلف میباشد .
۴- روال وشیوه نامه اجرای دوره های ارتقای سطح مدیران ومربیان قبلا به کانون های استانی ابلاغ ولازم الاجرامیباشد .
جدیدا اطلاع واصل شده احدی ازهمکاران یکی ازاستانهای شمالی اقدام به تبلیغات وجذب مدیران ومربیان دیگراستانها ازجمله استان یزد جهت دوره ایمنی وبهداشت دررشته مراقبت وزیبایی وباشهریه غیرمتعارف نموده که اکیدا موردتایید کانون نبوده وتخلف میباشد


دبیرخانه کانون کشوری

با سلام
روسای محترم کانون های استانی کشور
روسای محترم انجمن ها ی کشور
موسسان وفعالان آموزشگاه های کشور
باسلام
باتوجه به بارنشستن زحمات کانون کشوری دراجرایی شدن تفاهم نامه باتربیت مربی درخصوص برگزاری دوره های ارتقای مهارت ومهیاشدن فضای مناسب حضورکلیه مدیران ومربیان محترم دردوره های ارتقای سطح بصورت رایگان ونهایتاقیمت تمام شده ودریافت بی واسطه گواهینامه معتبر تربیت مربی انتظارداردتا کلیه همکاران  درکل کشور نکات ذیل رابصورت جدی موردتوجه وعنایت قراردهند تاعرصه برتعداد معدودی باقیمانده ازافرادسودجو که باتبلیغات بی اساس دوره هایی برگزار وهمکاران شریف رابه قصد سودجویی به این دوره ها میکشانند بسته وفضای آموزشی عاری ازاین سودجویی ها شود
۱- مدارک دوره هایی که از ابتدای سال ۹۵ توسط تربیت مربی یاکانون کشوری صادره شده معتبربوده وهیچ مدرک وگواهینامه دیگری فاقد اعتبارمیباشد .
۲-صرفا ومطلقادوره ارتقای مهارت ومدرسانی که درسامانه lmsتربیت مربی توسط کانون های استانی درج وبه تاییدکانون کشوری ومرکزتربیت مربی رسیده باشد وتوسط کانون های استانی ویاانجمن های کشور وبصورت رایگان ویامطابق شهریه مصوب هیات نظارت استان مربوطه برگزارمیشود مورد تایید میباشد ومنتج به صدورگواهینامه تربیت مربی خواهد شد
۳-هیچ شخصی اعم ازهمکارآموزشگاهی ویابیرون ازسیستم که بدون دعوت رسمی کانون استان مقصد وکد مدرسی درسامانه lms تربیت مربی باشد حق ثبت نام ازمدیران ومربیان استانی رانداشته واین اقدام تخلف میباشد .
۴- روال وشیوه نامه اجرای دوره های ارتقای سطح مدیران ومربیان قبلا به کانون های استانی ابلاغ ولازم الاجرامیباشد .
جدیدا اطلاع واصل شده احدی ازهمکاران یکی ازاستانهای شمالی اقدام به تبلیغات وجذب مدیران ومربیان دیگراستانها ازجمله استان یزد جهت دوره ایمنی وبهداشت دررشته مراقبت وزیبایی وباشهریه غیرمتعارف نموده که اکیدا موردتایید کانون نبوده وتخلف میباشد
دبیرخانه کانون کشوری

گالری تصاویر

جلسه مشترک هیات ریسه کانون کشوری و مسئولان سازمان با ریئس کمیسیون اجتماعی مجلس جناب دکتر عزیزی

آذربایجان شرقی میزبان ریاست محترم سازمان جناب دکتر سازگار نژاد

سفر جناب دڪترلیراوے ریاست محترم ڪانون ڪشورے به استان آذربایجان شرقی

حضور ریاست محترم ڪانون ڪشورے در استان همدان

شست هم اندیشی نمایندگان کانون کشوربا روسای انجمنها وهیئت مدیره کانون، با مدیرکل استان مازندران

نشست هم اندیشی نمایندگان کانون کشوری با کانون ومدیرکل گستان

نشست هم اندیشی کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای-کردستان 96

دکتر لاریجانی در همایش مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه ای:

خدمات الکترونیک

اطلاعات تماس

دفتر روابط عمومی:     88016099 (021)
شماره دورنگار:     88016099 (021)
سامانه پیام کوتاه:     00000000000
تهران، امیرآباد شمالی، بعد از شهید گمنام،نبش خیابان هفتم
پلاک 1897 ، ساختمان 33  طبقه سوم واحد 13
پست الکترونیک:     info@kanontvto.ir

 

درباره کانون

در سال 1383 پیرو سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تقویت بخش های خصوصی و احاله تصدی گری های دولت به بخش های توانمند غیر دولتی کشور، کارفرمایان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای مبادرت به ایجاد تشکیلات سیستماتیک و منسجم نمودند که در این راه مسئولین وقت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اتخاذ سیاست های حمایتگرانه و پیش برنده، کمک های شایانی نمودند که جا دارد تشکر و سپاس ویژه ای از آن عزیزان داشته باشیم.

ادامه مطلب...

Template Design:Dima Group